مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

آموزش

برند شخصی Personal Branding

بدون تناسب، قابلیت و توانمندی های یک فرد بروز یک برند شخصی ناممکن نیست ولی مشکل است. آیا بدون تداوم در یک کار، اتفاق خاصی می افتد؟ محتوای دوره: مبانی برند و تعاریف آن برند شخصی داشته باشیم؟ چگونه…