مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو
Browsing Category

آموزش های IRCA

دوره سرممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ ISO (ایمنی مواد غذایی) تحت اعتبار IRCA

دوره سرممیزی ایزو 22000 ISO (ایمنی مواد غذایی) تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک…

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو 14001:2015 ISO تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین…

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA

دوره انتقال Transition سرممیزی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO تحت اعتبار IRCA این دوره آموزشی با مشخصات ثبت شده به صورت زیر در سایت IRCA برای کشور ایران از طرف HKV Academy کشور انگلستان تأیید شده است. و مدرک بین…