مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

تسلی ناپذیر

0

تسلی ناپذیر

می دانستم حق با اوست . مثل همیشه . اما گوش ندادم . طبق معمول …. شاید ساختمان روانی من نیاز داشت که اول بیفتم توی چاه و بعد از آن بیرون بیایم . با درد و تقلا . کسی هلم نمی داد . برادران یوسف در درونم بودند ..

فرصت دوباره / گلی ترقی / انتشارات نیلوفر

   

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 + پانزده =