مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

اختراع انزوا

0

اختراع انزوا

هر کتاب تصویری ست از انزوا. شیئی ملموس است که آدم می‌تواند بلندش کند، پایین بگذاردش بازش کند، و ببنددش، و کلماتش اگر نه حاکی از سال‌های بسیار، نشانگر سال‌های بسیار از انزوای یک انسانند، طوری که با هر کلمه‌ای که آدم در کتابی می‌خواند، می‌تواند به خودش بگوید که دارد با تکه‌ای از آن انزوا رو به رو می‌شود. مردی تنها در اتاقی می‌نشیند و می‌نویسد. آن کتاب چه از تنهایی بگوید و چه از هم نشینی، حتما محصولی از انزواست. الف در اتاق خودش می‌نشیند تا کتاب فرد دیگری را ترجمه کند، و این مانند ورود او به انزوای آن فرد و مال خود کردن آن است. اما این یقینا محال است. چرا که وقتی به انزوایی رخنه پیدا شود، وقتی انزوایی حضور دیگری را هم در خود داشته باشد، آن وقت دیگر انزوا نیست بلکه نوعی هم نشینی است. گر چه فقط یک نفر توی اتاق است، اما دو نفرند. الف خودش را چون نوعی روح برای آن شخص دیگر تصور می‌کند، که هم آنجا هست و هم نیست، و کتاب آن فرد هم همانی است که او دارد ترجمه می‌کند و هم‌‌ همان نیست. پس به خودش می‌گوید امکانش هست که در یک لحظه، آدم هم تنها باشد و هم نباشد.

پل استراختراع انزوا /نشر افق

از پل استر بیشتر بدانید.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =