مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان

0

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمان

رالف استیسی – ترجمه دکتر محمدرضا شجاعی

 

نکاتی کلیدی در مدیریت استراتژیک

اشخاص ذینفع و اشخاص ذینفوذ:

اشخاص ذینفع از عمکرد سازمان تاثیر می گیرند و افراد ذینفوذ بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. فریمن معتقد است که استراتژی را باید بر مبنای ذینفعان تعیین کنید و محیط داخل و خارج اهمیت ندارند.

 

مقایسه معمولی و مقایسه استراتژیک:

در مقایسه معمولی خود را با خود مقایسه می کنیم ولی در مقایسه استراتژیک خود را با دیگران مقایسه می کنیم.

بیشتر داده ها و تحلیل ها بر مبنای مقایسه معمولی است که نمی تواند تعیین کننده باشد در حالی که مقایسه استراتیک بسیار مهمتر است.

 

انواع استرتژی ها:

الف – از پیش تعریف شده

این نوع استراتژی زمانی کاربرد دارد که محیط متلاطم نیست، پیچیدگی کمی دارد و می توان برنامه ریزی کرد و ممکن است کمی از سناریوهایی که می نویسیم اتفاق بیفتد. (مدل کوئین)

ب – از پیش تعریف نشده

ولی ممکن است هیچ یک از سناریو ها اتفاق نیفتد و در واقع استراتژی چارچوب عملی اقدامات انجام شده است که در طی یک دوره زمانی شکل می گیرد. (دیدگاه رالف استیسی)

 

دانش عادی و دانش فراعادی:

دانشمندی به نام کوهن (Kuhn) ترمی در فلسفه دارد که در ابتدا رد شد و بعدا به نام "انقلاب علمی" معروف شد. علمی که مورد تایید تمام دانشمندان حاضر است ، دانش عادی است و همه در راستای تایید آن دانش حرکت می کنند. در طول زمان این دانش تایید می شود و محکمتر می شود. (این شیوه یادگیری یک حلقه ای نامیده می شود) و به تدریج جزیی تر می شود. اگر در طی مطالعات فردی با مساله ای مواجه شود که همخوانی ندارد یک استثنا به وجود می آید و به تدریج استثناها زیاد می شود و دانش عادی زیر سوال می رود و دانش فراعادی شکل می گیرد و تعدیل و یادگیری دوحلقه ای صورت می گیرد. ااین پدیده را انقلاب علمی می نامند.

البته پس از مدتی همین دانش فراعادی به دانش عادی تبدیل می شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

یک × 1 =