مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

هشت خوان تحول

0

هشت خوان تحول

p خوان یکم : ایجاد فوریت

p خوان دوم : تشکیل تیم راهنما

p خوان سوم : ترسیم دورنما

p خوان چهارم : پیام رسانی

p خوان پنجم : توان افزایی

p خوان ششم : چند دستاورد سریع

p خوان هفنم : پی گیری

p خوان هشتم : ماندگار سازی

 

خوان یکم:

ابداع شیوه های برانگیزنده برای این که افراد بتوانند نیاز به تحول را ببینند ، حس کنند . لمس کنند .

آوردن نمونه های معتبر و برجسته از بیرون سازمان که بیانگر نیاز تحول باشد .

جستجوی پیوسته برای یافتن راه های ساده و ارزان جهت کاستن رضایت از وضع موجود.

دست کم نگرفتن وجود ترس ، خوش خیالی و خشم حتی در سازمان های خوب .

 

برای مطالعه خوان های بعدی شما را به خواندن این کتاب دعوت می کنیم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 1 =