مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

ایزو ۱۰۰۰۲ – رضایت مشتری

0

ایزو ۱۰۰۰۲ – رضایت مشتری

download

این استاندارد بین المللی خطوط راهنما برای طراحی و اجرای یک فرایند اثر بخش و کارا برای بررسی و حل و فصل شکایات مشتری را تشریح می کند. این راهنما به منظور تأمین منافع مشتریان ، سازمان و طرف های ذینفع توسعه یافته است .

اطلاعات بدست آمده از فرایند حل و فصل شکایات مشتریان می تواند در بهبود محصولات و خدمات همین طور افزایش کارایی واثر بخشی فرایند های سازمان بکار رود ومنجر به افزایش اعتبار سازمان شود.

سازگاری و هم افزایی با ISO 9001 و ISO 9004:2000

 این استاندارد بین المللی با الزامات استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۴ سازگار است و می تواند همزمان با این استانداردها در سازمان استقرار یابد ، هر چند استقرار آن بصورت مستقل هم امکان پذیر است.

فوائد استقرار ایزو ۱۰۰۰۲ چیست ؟

اجرای فرایند حل وفصل شکایات مشتریان بر اساس این استاندارد می تواند فواید زیر را برای سازمان فراهم کند.

دسترسی مشتریان به یک فرایند پاسخ گو ، بررسی وحل وفصل شکایات .

ارتقاء توانایی سازمان برای حل وفصل شکایات مشتریان بصورتی سازگار، نظام مند وپاسخ گو بمنظور افزایش سطح رضایت مشتریان .

ارتقاء توانایی سازمان در شناسایی روند ودلایل شکایات مشتریان وبهبود عملکرد سازمان.

کمک به سازمان در ایجاد رویکرد مشتری مدار برای حل و فصل شکایات مشتریان وتشویق پرسنل به بهبود مهارتها در تعامل با مشتری.

ایجاد مبنایی برای بازنگری وتحلیل فرایند حل وفصل شکایات وبهبود مستمر این فرایند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × یک =