مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

ایزو ۱۰۰۱۵ – بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب

0

ایزو ۱۰۰۱۵ – بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب

download

استاندارد ISO10015  توسط   کمیته فنی   ، ISO/TC176 مدیریت و  تضمین کیفیت ، کمیته فرعی SC3 و  فن آوریهای حمایتی تهیه شده است.  نمایندگان ۲۲ کشوردردسامبر ۱۹۹۹   پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کرده اند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی- تولیدی – صنعتی – بازرگانی و… کاربرد دارد .

 در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت ، دانش و رفتار در ISO10015 بهم تنیده شده است.

 یکی از ویژه گی های بارز این استاندارد توجه به نیاز سنجی فراگیروهمه جانبه و فرآیند آن می باشد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

پنج + 17 =