مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

یکی از نقش های دهگانه مینتزبرگ برای مدیران

0

یکی از نقش های دهگانه مینتزبرگ برای مدیران، نقش رییس تشریفات است. 
این نقش یکی از سخت ترین نقشهای مدیر است زیرا مدیر باید توان تعامل و ارتباط با دامنه متنوعی از افراد را داشته باشد. 
این نقش گاهی اتلاف وقت است برای مدیر تا مانع اتلاف وقت کارکنان شود، در حالیکه در واقع رسالت حضور کارکنان در سازمان جلوگیری از اتلاف وقت مدیر است!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × پنج =