مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

سنجش سبک مدیریت تعارض مدیران

0

 

یادی می کنیم از یکی از مدیران صنعت آب ایران، مرحوم مهندس فروزان که در حادثه منا به شهادت رسید و در پست قبلی دستنوشته ایشان را منتشر کردم.
در طی دوره معمولا از مخاطبین رفتارسنجی می کنم و اتفاقا مهندس فروزان هم از افرادی بود که خوب به ذهنم نشست. روحیه چالشی اش جلب نظر می کرد. در مثالها در پاسخها و مهمتر از آن در پرسشها.
انتهای دوره تستی انجام دادیم برای سنجش سبک مدیریت تعارض مدیران و قبل از انجام تست طبق شناختی که از مدیران پیدا کرده بودم، اسامی افراد را در دو لیست نوشتم یک لیست سبک تهاجمی و یک لیست سبک سازشی و در صدر لیست تهاجمی اسم مهندس فروزان را نوشتم.
وقتی تست انجام شد نتایج حاصل برایم جالب بود و برخی از پیش داوریها خیلی درست بود. پاسخ سنجش سبک مهندس فروزان کاملا تهاجمی بود. یک مرد عملیات، یک مرد پروژه، یک مرد روزهای سخت، یک مرد جنگ!
اما در این سفر که صفای مروه جایش را به جفای منا داده بود گویا آنقدر نرم شده بود که با دلی متوکل به چاره های خدا و اندیشه های مثبت به سوی مصلحت الهی اش پیش رفت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

دو × 2 =