مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

آیا زبان بدن یک موضوع علمی است؟

0

آیا زبان بدن یک موضوع علمی است؟

دانش و نظریه های اثبات شده ی کمی در زمینه زبان بدن وجود دارد ولی اگر مفاهیمی هنوز به وسیله بشر کشف نشده اند لزوما به معنی این نیست که وجود ندارند!
از بین کتاب ها و مقالات ترجمه شده و ترجمه نشده نمی توان قوانین حتمی و کاملا قابل اتکا را در این زمینه استحصال کرد اما اگر بخواهیم موضوعات زبان بدن را به کاربرد نزدیکتر کنیم تدریجا باید این فرضیات و یافته ها را در بوته ی آزمون قرار داده تا با حصول نتایج معناداری بتوان آنرا به جمع بزرگتری تعمیم داد.

در میان نقل قولهای مختلف و قواعدی که ذکر شده اند به دو دسته اصلی برخورد می کنیم؛ یک دسته قواعدی که ریشه در تکامل دارد و مربوط به همه ابنای بشر است و یک دسته قواعدی است که جنبه فرهنگی و قومی دارد و در سبک زندگی و خورده فرهنگها سرچشمه های آنرا میتوان یافت.

دسته اول از نظر جهانشمول بودن و عمومیت بیشتر داشتن قابل توجه هستند و با اعتبار بالاتری می توان به آنها استناد کرد مانند نشان دادن کف دست برای جلب اعتماد طرف مقابل که عاری از فرهنگ است و در همه ملل نشانه ای خوب است زیرا ریشه در گذشته بشر دارد که دشمن برای اثبات بی خطر بودن کف دست خود را نشان می داده که ابزار و سنگ و نیزه ای ندارد و بی خطر است و همین علامت هم برای تسلیم شدن در جنگ هنوز به کار می رود.

دسته دوم نیز از جهت ارتباط بین ملل و قومیتها اهمیت دارد تا با شناخت آن بتوان ارتباط موثرتری با افرادی از قومیتها و ملل و کسورهای دیگر گرفت و از طریق زبان بدن بهتر بتوان در یک مذاکره یا مراوده برای حصول نتایج ممتاز، بهره جست. مثالی از این دسته نشان دادن انگشت شصت است که در غرب به مفهوم تایید و موفقیت و پیامی بسیار مثبت است اما در ایران مفهومی متفاوت و منفی دارد.

در مجموع گریزی از توجه به این قواعد در سطح دانایی موجود محدودمان نیست و در آینده نزدیک فکر می کنم این ابزار مهم جایگاه خود را در مهارتهای ارتباط موثر خواهد یافت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

پنج × سه =