مشاوره مدیریت و مشاوره ایزو

یک آدم برونگرا با یک پنجره پنهان خیلی بزرگ!

0

 

امروز،
تولد کیانوش هنرور،
همکار نازنینمان در آرشانیک.
کیانوش یک شخص ویژه است که مدتی است ذهن من را به خود مشغول کرده است؛

طبق نظریه پنجره جوهری افراد یک پنجره دارند به نام پنجره پنهان (پنجره بسته). این پنجره قسمتی از ویژگیهای فرد است که بر خود وی آشکار شده ولی از دید دیگران پنهان مانده است.
اما افرادی که پنجره های پنهان بزرگی دارند افراد درونگرایی هستند که اطلاعات خود را بروز نمی دهند و مرموز باقی می مانند.
حال پارادوکس اینست که کیانوش یک برونگراست با یک پنجره پنهان بزرگ. خیلی چیزها را هنوز در وجودش کشف نکرده ام و خودش به تنهایی کار چند کیس را می کند و بسیار پیچیده است و در مجموع شاید بتوان چنین پارادوکس هایی را به پیچیدگی شناختی یک فرد نسبت و قضیه را فیصله داد.
در هر حال تاریخ تولدش تقریبا معلوم و ظاهرا امروز بوده است و مثل اینکه سی و دو ساله شده و احتمالا در آرشانیک کار می کند!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 + 19 =