رنگ سازمانی

رنگ های اصلی آرشانیک شامل دو رنگ می‌شود:

بنفش تیرانی:

رنگ بنفش تیرانی که رنگ مربوط به دربار امپراتورها و پادشاهان است و نشانه توانایی و قدرت است. این رنگ در دل خود تداعی تمدن و اشرافیت و برتری است. این رنگ با قسمت اول نام سازمانی «آرشا نیک آوید»، یعنی «آرشا» به معنی «توانا» متناظر است.  

نارنجی:

رنگ نارنجی نشانه خرد و حکمت است. این رنگ با قسمت دوم نام سازمانی «آرشا نیک آوید»، یعنی «آوید» به معنی «دانا» متناظر است. علاوه بر آن نارنجی نماد طلوع و سپیده دم و برآمدن خورشید است که در لوگو مورد استفاده قرار گرفته است.