• نماینده 3CERT (تری سرت) آلمان
صدور گواهی نامه های بین االمللی ایزو تحت اعتبار DAKKS و IAF   سایت تری سرت