نایک سرت  
  • نماینده NIKE CERT   کانادا
  • اعتبار گواهینامه از NIKE CERT ایران و کانادا  می باشد.
   *  هماهنگی صدور گواهینامه دوره های آموزشی برای هنر جویان و همایش ها 09194545102   nikecert.com