برند آرشانیک

نام سازمان که به عنوان یک شرکت در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت شده است، «آرشا نیک آوید» است. این نام از سه کلمه تشکیل شده است:

آرشا

آرشا به معنی «توانا» است. این واژه قدمت سه هزار ساله دارد که در زبان پارسی باستان به معنای مرد و فرد قوی و توانا مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این واژه در ترکیب نام خشایارشا پادشاه هخامنشی هم وجود دارد. برخی به اشتباه ترکیب این اسم را از «خشایار + شا» اقتباس کرده و نام خشایار هم به اشتباه رایج شده است و اشتباها «شا» به معنای «شاه» تلقی شده است درحالیکه در آن زمان این واژه مرسوم نبوده است. ترکیب صحیح این نام «خشای + آرشا» است. خشای به معنای شاه است و آرشا یعنی توانا.  

نیک

این واژه که در هسته و مرکز نام سازمان قرار گرفته است از شعار ایرانیان باستان اقتباس شده است که نماد ترویج نیکی بوده است: گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک.  

آوید

آوید به معنای «دانا» است و با واژه‌های وید و ویدا و آویدا هم‌ریشه است. دانایی در ترکیب با توانایی به نوعی فلسفه وجودی سازمان را نشان می‌دهد.  

برند آرشانیک

برند آرشانیک از ترکیب دو قسمت اول نام سازمان «آرشا نیک آوید» اقتباس شده است و این دو واژه در ترکیب با هم واژه آرشانیک را تشکیل می‌دهد. برند «آرشانیک» نیز به صورت جداگانه به عنوان یک برند در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. دامنه سایت هم از برند آرشانیک گرفته شده است و به دو صورت arshanik  و arshanic ثبت شده است. نوشتار رسمی این برند به لاتین به صورت arshanik است.