تقویم آموزشی فصل جاری (تابستان 1401)

 

سال ماه روز روز هفته صبح  عصر
1401 تیر 02 پنج شنبه برند شخصی  14:14- 10:14 بودش1     19:14- 15:14
1401 تیر 03 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 هوش پول (سیمرغ)   19:14- 15:14
1401 تیر 09 پنج شنبه برند شخصی  14:14- 10:14 بودش1     19:14- 15:14
   
1401 تیر 10 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 000
1401 تیر 16 00 بودش در طبیعت  1  19:14- 15:14
   
1400 تیر 17 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 00 
1401 تیر 23 پنج شنبه 00 00
   
1401 تیر 24 جمعه هوش پول جلسه چهارم  14:14- 10:14 زندگی وافعی در فضای مجازی – – ققنوس
19:14- 15:14
1401 تیر 30 پنج شنبه برند شخصی  جلسه هقتم 14:14- 10:14 00
     
1401 تیر 31 جمعه 00 زندگی وافعی در فضای مجازی- سیمرغ  19:14- 15:14
1401 مرداد 06 پنج شنبه برند شخصی  جلسه هشتم 14:14- 10:14 بودش با یودش     19:14- 15:14
   
00 00 00 00 000 000
1401 مرداد 27 پنج شنبه 000 بودش 2 جلسه اول     19:00- 15:14
1401 00 0 جمعه 00 00
1401 شهریور 03 پنج شنبه 0 بودش 2 جلسه دوم    19:00- 15:14
       
1401 شهریور 04 جمعه 0 0
1401 شهریور 10  پنج شنبه  بودش 2 جلسه سوم     19:00- 15:14 
1401 شهریور 11 جمعه 0 مهارت یادگیری بهتر – ققنوس  19:14- 15:14
1401 شهریور 17 پنج شنبه  بودش 2 جلسه چهارم     19:00- 15:14 
           
1401 شهریور 18 جمعه 0 مهارت یادگیری بهتر – سیمرغ  19:14- 15:14
1401 شهریور 24 پنج شنبه  بودش 2 جلسه پنجم     19:00- 15:14 
1401 شهریور 25 جمعه 0
1401 شهریور 31 پنج شنبه  بودش 2 جلسه ششم     19:00- 15:14 
           
1401 مهر 1 جمعه 0  
1401 مهر 5 پنج شنبه  بودش 2 جلسه هفتم    19:00- 15:14 
1401 مهر 6 جمعه 0
تقویم آموزشی فصل آتی (پاییز ۱۴۰1)

 

1401 مهر 5 پنج شنبه  بودش 2 جلسه هفتم    19:00- 15:14 
1401 آبان 19 پنج شنبه  بودش با بودش    19:00- 15:14 
1401 آدر پنج شنبه  17 بودش با بودش    19:00- 15:14 
1401 آدر جمعه 0 0
1401 پنج شنبه 
1401 جمعه