تقویم آموزشی فصل جاری (تابستان ۱۴۰۰)

 

سال ماه روز روز هفته صبح  عصر
1400 تیر 17 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 تیر 18 جمعه بودش1 12:44 – 9:14 منش نوجوان (ققنوس) 17:29 – 14:14
1400 تیر 24 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 تیر 25 جمعه بودش1 12:44 – 9:14 منش نوجوان (سیمرغ) 17:29 – 14:14
1400 مرداد 14 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 مرداد 15 جمعه بودش1 12:44 – 9:14
1400 مرداد 21 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 مرداد 22 جمعه بودش1 12:44 – 9:14
1400 شهریور 4 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 شهریور 5 جمعه بودش1 12:44 – 9:14
1400 شهریور 11 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 شهریور 12 جمعه بودش1 12:44 – 9:14
1400 شهریور 18 پنج شنبه منش ثروت 12:44 – 9:14 بودش2  17:44 – 14:14
1400 شهریور 19 جمعه بودش1 12:44 – 9:14
تقویم آموزشی فصل آتی (پاییز ۱۴۰۰)