تقویم آموزشی  سال 1402

 

سال ماه تاریخ روز توضیحات نام دوره ساعت برگزاری
1402 اردیبهشت 15 جمعه پارک جمشیدیه بودش     10:00- 14:00
1402 خرداد 18 جمعه غار موزه بودش     10:00- 14:00
1402 تیر 29 پنج شنبه  شروع دوره/ دفتر فاطمی مذاکره حرفه ای کد 21   15:07- 19:07 
1402 تیر 30 جمعه کافه  کتاب ققنوس بودش     15:00- 19:00
1402 مرداد 27 جمعه کافه  کتاب ققنوس بودش     15:00- 19:00
1402 مهر 7 جمعه کتابخانه هزاره بودش     15:00- 19:00
1402 مهر 21 پنجشنبه پایان دوره/فاطمی مذاکره حرفه ای کد 21   15:07- 19:07 
1402 آبان 5 جمعه سالن کارگر شمالی بودش   15:07- 19:07
1402 آبان 0 پنجشنبه شروع دوره/ دفتر فاطمی مذاکره حرفه ای کد 22 15:07- 19:07
1402 آذر 17 جمعه کارگر شمالی بودش 15:07- 19:07
1402 دی  14 پنجشنبه شروع دوره/ دفتر فاطمی برند شخصی کد 21 15:00- 19:00 
1402 دی  21 پنجشنبه  شروع دوره/ دفتر فاطمی مذاکره حرفه ای کد 23 10:00- 14:00  
1402 دی  22 جمعه  کارگر شمالی بودش-  15:00- 19:00
1402            
1402            
             
             
             
             
             
             

 

تقویم آموزشی 1401

 

سال ماه روز روز هفته صبح  عصر
1401 تیر 02 پنج شنبه برند شخصی  14:14- 10:14 بودش1     19:14- 15:14
1401 تیر 03 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 هوش پول (سیمرغ)   19:14- 15:14
           
1401 تیر 09 پنج شنبه برند شخصی  14:14- 10:14 بودش1     19:14- 15:14
1401 تیر 10 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 000
           
1401 تیر 16   00 بودش در طبیعت  1  19:14- 15:14
1400 تیر 17 جمعه هوش پول  14:14- 10:14 00 
           
1401 تیر 23 پنج شنبه 00 00
1401 تیر 24 جمعه هوش پول جلسه چهارم  14:14- 10:14 زندگی وافعی در فضای مجازی – – ققنوس
19:14- 15:14
           
1401 تیر 30 پنج شنبه برند شخصی  جلسه هقتم 14:14- 10:14 00
1401 تیر 31 جمعه 00 زندگی وافعی در فضای مجازی- سیمرغ  19:14- 15:14
           
1401 مرداد 06 پنج شنبه برند شخصی  جلسه هشتم 14:14- 10:14 بودش با یودش     19:14- 15:14
1401 مرداد 27 پنج شنبه 000 بودش 2 جلسه اول     19:00- 15:14
1401 00 0 جمعه 00 00
           
1401 شهریور 03 پنج شنبه 0 بودش 2 جلسه دوم    19:00- 15:14
           
1401 شهریور 10  پنج شنبه  بودش 2 جلسه سوم     19:00- 15:14 
1401 شهریور 11 جمعه 0 مهارت یادگیری بهتر – ققنوس  19:14- 15:14
           
1401 شهریور 17 پنج شنبه  بودش 2 جلسه چهارم     19:00- 15:14 
1401 شهریور 18 جمعه 0 مهارت یادگیری بهتر – سیمرغ  19:14- 15:14
           
1401 شهریور 24 پنج شنبه  بودش 2 جلسه پنجم     19:00- 15:14 
1401 شهریور 31 پنج شنبه  بودش 2 جلسه ششم     19:00- 15:14 
           
1401 مهر 5 پنج شنبه  بودش 2 جلسه هفتم    19:00- 15:14 
           
1401 آبان 19 پنج شنبه  بودش با بودش    19:00- 15:14 
           
1401 آدر 17 پنج شنبه  0 بودش با بودش    19:00- 15:14 
1401 دی   پنج شنبه  0 بودش با بودش    19:00- 15:14 
1401 بهمن   پنج شنبه  0 بودش با بودش    19:00- 15:14 
1401 اسفند  11 پنج شنبه  0 بودش با بودش    19:00- 15:14