توانایی به توان دانایی

  توانایی به توان دانایی شعار آرشانیک با نام سازمانی «آرشا نیک آوید» نسبت و تناظر یک به یک دارد. «آرشا» به معنی توانا و «آوید» به معنای دانا است. آرشا »»» توانا »»» توانایی آوید »»» دانا »»» دانایی مسیر یادگیری و رشد و توسعه و تحول چه در سطح شخصی و جه در سطح سازمانی از دانایی آغاز می‌شود. اما دانایی به تنهایی کافی نیست و کارکرد ندارد و حتی ممکن است در مواردی خودش مانع ذهنی هم ایحاد کند. بنابراین دانایی لازم است که به توانایی تبدیل شود و در بهترین حالت اینست که تمام دانایی به توانایی تبدیل شود یعنی توانایی به توان دانایی برسد و به آن مقدار توانایی و شایستگی ایجاد کند. علاوه بر مفهوم فوق یک ایهام و دوپهلویی هم وجود دارد که زبان ریاضی هم بر آن حاکم است. در ریاضی چیزی که به توان می‌رسد، به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. اینجاست که توانایی وقتی به توان می‌رسد توانایی بسیار بیشتری تولید می‌کند و مخصوصا وقتی که خود توان هم عدد قابل توجهی باشد یعنی به میزان دانایی باشد! این شعار به نوعی رسالت کاری برند را هم معرفی می‌کند که می‌خواهد دانایی را به توانایی تبدیل کند و به دنبال توانمندسازی و توانگری است. وازه «توان» با تمام مشتقات آن مانند توانمند،‌ توانا، ‌توانگر، ‌توانست، پرتوان و … در محور فلسفه وجودی ماست. علاوه بر شعار اصلی «توانایی به توان دانایی» یک مصراع از حکیم فردوسی هم در حوزه خدمات آموزشی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نوعی همین مفهوم را تداعی می‌کند: «بدان تا توانایی آرد پدید»