مسیر یادگیری و تحول سازمانی مشاوره مدیریت به توان 2 در بهره وری سازمانی مطابق نقشه راه (Road Map) شامل:
 • آموزش های اولیه و ایجاد حس نیاز به تغییر و حرکت به سمت بهبود (فاز صفر) و سنجش های سازمانی (فاز سنجش)
 • توسعه سازمانی و منابع انسانی (انجام فاز 1 و 2 نقشه راه) و توسعه فرآیندی (اجرای فاز 3 نقشه راه) و طرح ریزی استراتژیک سازمان (اجرای فاز 4 نقشه راه)
  نقشه راه آرشانیک توضیحات:
 • فاز صفر را می‌توان حذف کرد اما بر اثربخشی پروژه تاثیر زیادی می‌گذارد. درصورت تصمصم بر فشرده‌سازی پروژه پیشنهاد می‌شود این فاز در قالب یک سمینار صورت پذیرد.
 • فاز سنجش سازمانی قابلیت دارد که همزمان‌سازی با فازهای پروژه شود اما ذات یک تجویز خوب در تشخیص خوب است. این فاز مستقلا هم قابل انجام است. اگر نیاز باشد که این پروژه به فازهایی شکسته شود پیشنهاد می‌گردد با اجرای مستقل این فاز، پروژه تعریف شود.
 • چهار فاز اصلی اجرایی پروژه هر یک مستقلا قابلیت اجرا و پیاده‌سازی دارد. اما از آنجاییکه این فازها به هم مرتبط هستند، چنانچه سازمان در بقیه فازها فعالیتی انجام داده است نتایج آن پروژه در اختیار قرار گیرد تا یکپارچگی مدیریت و نظام‌های مدیریت حفظ شود.
 • چنانچه توسط سایر مشاوران فازهای مشابهی در سازمان در حال انجام است که به موضوعات مدیریت مرتبط می‌شود مانند تیم‌های نرم‌افزاری و یا مشاورین حوزه مالی و اداری لازم است آن تیم‌ها با تیم اجرای این پروژه در ارتباط قرار گیرند تا با دوباره‌کاری یا تعارض بین شیوه‌ها منافع سازمان به خطر نیفتد.
 • یک نقش که در قالب این پروژه قابل انجام است و به یکپارچگی پروژهای مدیریتی و سازمانی کمک می‌کند اینست که نقش «مشاور عمومی» به این مشاور داده شود تا بر تعریف پروژه‌های دیگر، کارسپاری به سایر مشاوران و تحویل‌گیری کار از سوی کارفرما هم نظارت داشته باشد و یکپارچگی زیرسیستم‌ها حفظ شود.
 • تقدم و تاخر بین فازهای اصلی پروژه با بررسی اولیه و نوع نیاز سازمان تعیین خواهد شد. اما اگرچه به لحاظ علمی و تیوریک فاز استراتژی مقدم بر سایر فازهاست اما معمولا بدون کار بر روی سایر فازها بلوغ اجرای فاز استراتژی وجود ندارد و لازم است ابتدا سازمان روی سازماندهی به نقطه کاربردی برسد و سپس با اجرای استراتژی ساختار جدید، تدقیق شود.
 

شرح خدمات آرشانیک     

فاز صفر –  آموزش های اولیه توانمندسازی مدیران ایجاد حس ضرورت تغییر: در این فاز تیم سازی مربوط به پروژه و سازمان کار مشخص می شود. کمیته راهبری و کمیته اجرایی تعیین و از سوی کارفرما به صورت رسمی معرفی می گردند. آموزشهای اولیه جهت ظرفیت سازی و آمادگی سازمانی و ایجاد حس ضرورت تغییر،با توجه به سطح مقاومت سازمانی کارکنان سازمان مطابق بند 10 ارایه می‌گردد. فاز سنجش-  سنجش سازمانی: ثرندایک گفته ی جالبی دارد. او می گوید : اگر چیزی وجود داشته باشد، دارای مقدار است و اگر دارای مقدار باشد، می توان آن را اندازه گیری کرد. اهمیت اندازه گیری هم در اینست که اگر نتوان چیزی را اندازه گیری کرد نمی توان آن مدیریت یا کنترل کرد یا بهبود داد! در روش آرشانیک برای بهبود سازمانی فعالیت اصلی با سنجش آغاز می شود. گزارش وضعیت موجود و سنجش سازمانی به شرح زیر ارایه می گردد:
 • تعیین دوره عمر سازمان
سازمان ها همانند موجودات زنده دوره عمر دارند که با تولد آغاز شده و به مرگ ختم می شود. اما سازمان ها می توانند با به کار گیری علم مدیریت دوره زندگی خود را طولانی کرده و مرگ خود را به تاخیر اندازند. شناخت دوره عمر در تشخیص مسایل سازمانی و تجویز فعالیت های بهبود نقش بسزایی دارد. مانند اینکه نحوه برخورد با یک عارضه در دوره طفولیت با دوره بلوغ یا تکامل کاملا متفاوت است. روش مورد استفاده آرشانیک برای سنجش دوره عمر پرسش نامه استانداردی مبتنی بر نظریه ایزاک آدیزس در مورد دوره عمر سازمان می باشد.
 • آسیب شناسی سازمانی
سازمان ها در استعاره سازمان به مثابه موجود زنده، همانند آن دچار بیماری و اختلال می شوند. بیماری های سازمانی بر خلاف بیماری های موجودات زنده ممکن است به سادگی قابل تشخیص نباشند و بسیاری از سازمان ها در بازه زمانی طولانی در یک عارضه سازمانی گرفتار باشند. به عنوان مثال آکرومگالی سازمانی نشان از عدم توازن در رشد برخی از اجزا و واحدهای سازمانی است. یا رشد بی رویه و غیرقابل کنترل می تواند یک پدیده سرطان گونه باشد.
 • تعیین سبک رهبری و مدیریت
این سنجش تکنیک ارزیابی 360 درجه ای و  ارزیابی سبک  رهبری را به منظور  بررسی سبک حال حاضر رهبری  و  سازگاری  با سایر عناصر سازمانی شناخت فرهنگ سازمانی و ساختار شرکت  و سبک رهبری مدیران شرکت و نوع استراتژی های تعیین شده با استفاده از اطلاعات و مدارک و پرسشنامه بسته lpc و فیدلر و رهبری تجویزی  مدل ویکتور وروم و فیلیپ یتون را در بر می گیرد.    
 • آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی
 • تعیین سبک مقابله با تعارض برای مدیران ارشد و میانی
 • ** کلیه سنجش ها مطابق با چک لیست های استاندارد صورت می پذیرد.
 • پس از اجرای سنجش های سازمانی، شاخص ها و معیارهای ارزیابی مطابق گام های زیر تدوین می گردد:
گام اول: آشنایی با شاخص ها و معیارهای موجود در سازمان
 • شفاف سازی هدف
هدف از شاخص دهی در بسیاری موارد شاخص های بهره وری است و با این رویکرد شاخص ها تهیه می شوند. اما در پاره ای موارد هدف از تدوین شاخص ها ممکن است مفاهیم دیگری باشد که با توجه به آن هدف شیوه شاخص دهی تغییر می کند.
 • شناخت شاخص ها
با توجه به استقرار ابزارهای مدیریت مختلف در سازمان، در وضعیت موجود شاخص های متفاوتی وجود دارد که در برخی موارد موازی هم هستند. مثلا در پیاده سازی ایزو شاخص های فرآیندها و در پیاده سازی استراتژی، شاخص های هدف گذاری سازمانی و گاهی BSC و در صورت اجرای پروژه هایی در حوزه مدیریت عملکرد در آنجا هم شاخص های مختلف ارزیابی وچجود دارد. در مواردی هم از سوی سازمان های کارفرمایی بالادستی شاخص هایی ابالغ شده است که آن ها هم مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرند. در این مرحله شناخت کاملی از شاخص های موجود به عمل می آید. گام دوم: طراحی شاخص ها پس از شناسایی ماهیت کار و فناوری مبتنی بر آن و همچنین فرایند انجام آن در شرکت، شاخصها  طراحی می گردد. در این راستا، برای تعیین میزان قابل اعتماد بودن شاخصها به دو ابزار نیاز است که عبارتند از: روایی : مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. پایایی : ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. پس از آن، برای صحت اطلاعات و سوالات پرسشنامه ها در صورتی که ابزار سنجش پرسشنامه باشد، از آزمونی بنام آلفای کرونباخ  استفاده می گردد. آلفای کرونباخ یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کرونباخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی  پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. گام سوم:  تجزیه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری اطلاعات حاصل از شاخص ها، یافته های موجود را بر اساس یکی از روشهای آماری مختلف برای مثال آمار توصیفی یا آمار استنباطی مانند تکنیک تحلیل عاملی (اکتشافی، تاییدی) مورد بررسی قرار داده و تحلیل می گردد. گام چهارم:  نتیجه گیری پس از تجزیه و تحلیل یافته ها، خروجی های موردنظر حاصل می گردد و وضعیت شاخص ها مشخص می گردد. سنجه های مورد نیاز جهت اثربخشی ابزارهای مدیریت و پروژه ها و درجه توفیق آن بر اساس این سنجه ها مشخص می شود. دستاوردهای فاز سنجش:
 • گزارش تعیین دوره عمر سازمان
 • گزارش کلیات ضعف و آسیب های سیستم و فرآیندهای موجود
 • برنامه تفصیلی اجرای پروژه
 • شاخص های مورد نیاز برای سنجش
    فازهای اجرایی: پروژه مطابق مراحل اجرائی در چهار فاز تعریف شده است. هر فاز شامل فرآیندهای مختلف اجرائی است که مطابق با شرح تفصیلی زیر در قالب (WBS) (Work Breakdown Structure) ارائه می گردد. دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای فرآیندهای تشریح شده در فاز های پروژه به عنوان فاکتورهای اصلی کنترلی پروژه یا DWBS (Deliverabels Work Breakdown Structure) می باشند. مراحل اجرایی و دستاوردهای حاصل از هر مرحله به تفکیک فازها (مراحل) در ذیل آمده است:   فاز اول: طراحی سازمان و سازمان‌دهی فرآیند شناخت شناخت واحدها و پرسنل فعلی سازمان شناخت کلی فرآیندها شناخت نمودار سازمانی موجود شناخت سازمان رسمی و غیر رسمی فرآیند طراحی سازمان طراحی نمودار سازمانی تجزیه تحلیل شغل (شرح وظایف و اختیارات و شرایط احراز) فرآیند سازماندهی مصاحبه و جدب و جابجایی نیروی انسانی مورد نیاز توجیه شرح وظایف دستاوردهای فاز اول: طراحی سازمان و سازماندهی فرآیند شناخت گزارش شناخت واحدها و پرسنل فعلی سازمان گزارش شناخت کلی فرآیندها گزارش شناخت سازمان رسمی و غیر رسمی فرآیند طراحی سازمان نمودار سازمانی شرح وظایف و اختیارات و شرایط احراز فرآیند سازماندهی  منابع انسانی تخصیص یافته گزارش انطباق با شرح وظایف چک لیست های اجرایی واحدها  چک لیست های برنامه کاری چک لیست های کنترلی   فاز دوم: مدیریت منابع انسانی فرآیند شناخت تعیین کمیته راهبردی پروژه شناخت ماهیت فعالیتهای مشاغل و شاغلین شناسائی سازمان و تشکیلات سازمان شناسائی مکانیزم های تعیین کارراهه ارتقای شغلی شاغلین فرآیند تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل شاغلین تجزیه تحلیل نقاط ضعف و قوت شاغلین فرآیند تدوین شرح وظیفه شاغلین تلفیق شرح وظایف شغل تدقیق حوزه های کاری مشاغل تعیین حدود کار و وظایف و اختیارات و مسوولیت های شاغلین تعیین حوزه پاسخگویی شاغلین دستاوردهای فاز دوم: مدیریت منابع انسانی نتایج فرآیند شناخت گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل شاغلین نتایج فرآیند تجزیه و تحلیل گزارش نقاط ضعف و قوت شاعلین گزارش تناسب شغل و شاغل بر اساس نظریه هالند نتایج فرآیند تدوین شرح وظیفه شاغلین کتابچه شرح شغل شاغلین فاز سوم: مهندسی فرآیندها  (فرآیند بازاریابی و فرآیندهای اصلی) فرآیند مستند سازی شناخت کلیه فرآیندهای موجود سازمان اولویت بندی و رتبه بندی فرآیندهای موجود ترسیم جریان عملیاتی هر فرآیند مطابقت با فرآیند شناخت طرح ریزی استراتژیک نهائی سازی فرآیندهای سازمان فرآیند مهندسی و توسعه بازار شناخت بازار و مشتریان و نیازمندیهای بخش بندی و هدف گیری مشتریان بررسی تکنیک های اطلاع رسانی تبلیغات و برندینگ بررسی مکانیزم های جذب و نگهداشت مشتریان اجرای مکانیزم های بازاریابی مهندسی فرآیندهای اصلی تعیین گلوگاههای فرآیندهای موجود مطابقت گلوگاههای اجرائی فرآیندها با نتایج فعالیت دوم پروژه معماری اطلاعات (اطلاعات معماری شده) و طرح ریزی استراتژیک (نقاط قوت و ضعف سازمان) تعیین و تدوین فرآیندهای جدید مبتنی بر رویه های فرآیند محور در سازمان اولویت بندی فرآیندهای جددید یا فرآیندهای اصلاح شده سازمان دستاوردهای فاز سوم: مهندسی فرآیندها و طراحی سیستم های یکپارچه سازمان نتایج فرآیند مستند سازی کتابچه فرآیندهای تدوین شده لیست فرآیندهای اولویت بندی شده نتایج فرآیند مهندسی و توسعه بازار تکنیک های اجرایی بازاریابی و فروش دستیابی به اهداف فروش نتایج مهندسی فرآیندهای اصلی گزارش گلوگاههای فرآیندهای موجود کتابچه فرآیندهای اصلاح شده کتابچه فرآیندهای جدید لیست اولویت بندی شده فرآیندهای نهائی     فاز چهارم پروژه: برنامه ریزی استراتژیک سازمان فرآیند شناخت تعیین کمیته راهبردی پروژه شناخت ماهیت فعالیتهای سازمان شناسائی سازمان و تشکیلات سازمان شناسائی مکانیزم های تعیین اهداف کیفی و کمی سازمان تجزیه و تحلیل روند صنعت در جهان، منطقه و کشور فرآیند تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان مبتنی بر زنجیره ارزش تعیین نقاط قوت و توانمندی های سازمان تعیین نقاط ضعف و عارضه های سازمان تحلیل محیط خارجی سازمان وضعیت و شرایط اقتصادی مؤثر بر فعالیت سازمان وضعیت و شرایط اجتماعی مؤثر بر فعالیت سازمان وضعیت و شرایط قانونی و حقوقی مؤثر بر فعالیت سازمان وضعیت و شرایط فنی و تکنولوژیکی تحلیل محیط، ساختار و وضعیت رقبای سازمان فرآیند تدوین جهت گیری های سازمانی و طرح ریزی استراتژیک تعیین ارزش های سازمانی سازمان ترسیم چشم انداز و ماموریت و تدوین اهداف کلان  سازمان طرح ریزی استراتژی های کلان و وظیفه ای سازمان تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت وکوتاه مدت سازمان تعیین الزامات پیاده سازی و جهت گیری های عملیاتی اجرای استراتژی ها     دستاوردهای فاز چهارم پروژه: برنامه ریزی استراتژیک سازمان نتایج فرآیند شناخت گزارش شناخت و تجزیه و تحلیل روند صنعت در جهان، منطقه و کشور نتایج فرآیند تجزیه و تحلیل گزارش نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان گزارش تهدیدها و فرصت های محیطی سازمان گزارش محیط، ساختار عملیاتی و رقبای سازمان نتایج فرآیند طرح ریزی استراتژیک سند ارزشهای سازمانی سازمان بیانیه ماموریت سازمان سند چشم انداز سازمان اهداف کلان سازمان استراتژی های کلان سازمان استراتژی های وظیفه ای سازمان برنامه های عملیاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت سازمان الزامات پیاده سازی و اجرای استراتژی های سازمان شاخص های کلیدی عملکرد در وجوه استراتژیک   وجه مشتریان و بازار وجه فرآیندهای داخلی وجه یادگیری وجه مالی