مسیر «تحول» شخصی

این مسیر از نوع اعتلا (Transcendence) است که یک فرد امکان آن را پیدا می‌کند که نوع بارآمدنش آنطور که تاکنون بوده است را متحول کند و به طور اساسی آن را تغییر دهد. دسترسی به این امکان از طریق تحول در نوع «بودن» (Being) است که با استفاده از مدل هستی‌شناسی/پدیدارشناسی بستری برای این تحول خلق می‌شود. در این مسیر کشف به صورت اول‌شخص و تجربه در زمین بازی زندگی بسیار مهم است و بنابراین بیشتر از اینکه به محتوا (content) وابسته باشد به بستری وابسته است که فرد در آن بستر تحت تاثیر نیروی بستر (context) قرار می‌گیرد و البته این بستر هم توسط خود وی خلق می‌شود.  
دوره‌های بودش با هدف تحول شخصی طراحی شده اند. این دوره‌ها فقط به صورت حضوری و انلاین برگزار می‌شود.