نماد آرشانیک

نماد آرشانیک

نماد آرشانیک پرواز یک دسته ۱۴ تایی از غازها هستند که به سمت شرق در حرکت هستند.

«پرواز» نمادی از سرعت و ماندن در ارتفاع است.

«دسته غازها» نمادی است از هماهنگی، همدلی، رهبری مشارکتی، هدف‌جویی، جهت‌مندی و … است.

«عدد ۱۴» ضریبی از ۷ است که این عدد از لحاظ نمادشناسی در فرهنگ فولکوریک در فرهنگ‌های مختلف مفهوم دارد. خود عدد ۱۴ هم در نمادشناسی مذهبی شیعه جایگاه بالایی دارد و تداعی مثبتی دارد.

جهت «شرق» به معنی رو به خورشید است. ایران هم یک کشور شرقی است.

«حرکت» هم در این نماد هویداست که مفاهیم تغییر و تحول را تداعی می‌کند.

علاوه بر این،‌ شکل حرکت دسته غازها شبیه عدد ۷ فارسی و علامت تیک انگلیسی که به معنای تایید و کیفیت است.