نماد آرشانیک نماد آرشانیک نماد آرشانیک پرواز یک دسته ۱۴ تایی از غازها هستند که به سمت شرق در حرکت هستند. «پرواز» نمادی از سرعت و ماندن در ارتفاع است. «دسته غازها» نمادی است از هماهنگی، همدلی، رهبری مشارکتی، هدف‌جویی، جهت‌مندی و … است. «عدد ۱۴» ضریبی از ۷ است که این عدد از لحاظ نمادشناسی در فرهنگ فولکوریک در فرهنگ‌های مختلف مفهوم دارد. خود عدد ۱۴ هم در نمادشناسی مذهبی شیعه جایگاه بالایی دارد و تداعی مثبتی دارد. جهت «شرق» به معنی رو به خورشید است. ایران هم یک کشور شرقی است. «حرکت» هم در این نماد هویداست که مفاهیم تغییر و تحول را تداعی می‌کند. علاوه بر این،‌ شکل حرکت دسته غازها شبیه عدد ۷ فارسی و علامت تیک انگلیسی که به معنای تایید و کیفیت است.