14%
تخفیف

مدیریت به توان دو ۵۰۱ Meta Management

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
300,000 تومان
14%
تخفیف

برنامه ریزی ۵۰۲ Planning

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
1
300,000 تومان
14%
تخفیف

سازمان دهی 503 Organization

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره 99/11/15 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
18
300,000 تومان
مدیریت فرآیند
17%
تخفیف

مدیریت فرآیند 504 Process Management

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید اول دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
14
1,500,000 تومان
رفتار سازمانی
14%
تخفیف

رفتار سازمانی 505 Organizational Behavior

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
2
300,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
14%
تخفیف

مدیریت منابع انسانی 506 Human Resources Management

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
1
300,000 تومان
مهارت های مدیریت
14%
تخفیف

مهارت های مدیریت 507 Management Skills

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
2
300,000 تومان
دوره عمر سازمان
14%
تخفیف

دوره عمر سازمان 508 Corporate Lifecycle

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
10
300,000 تومان
14%
تخفیف

مدیریت بحران 509 Crisis Management

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
300,000 تومان
14%
تخفیف

مدیریت ریسک 510 Risk Management

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
3
300,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت تحول 511 Change Management

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
1,500,000 تومان
14%
تخفیف

نوآوری 512 Innovation

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
2
300,000 تومان
17%
تخفیف

تصمیم گیری 513 Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره آذر 99 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی…
4
1,500,000 تومان
14%
تخفیف

تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها 514 Systems & Methods Analysis

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:       📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
5
300,000 تومان
14%
تخفیف

عارضه یابی سازمانی 515 Organization Diagnosis

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
🎯 هدف یادگیری:     📌 سرفصل‌های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
4
300,000 تومان