12%
تخفیف

مدیریت به توان دو ۵۰۱ Meta Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره مدبربت به…
4
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

برنامه ریزی ۵۰۲ Planning

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
12%
تخفیف

سازمان دهی 503 Organization

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره 99/11/15 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
17
85,000 تومان 75,000 تومان
مدیریت فرآیند
17%
تخفیف

مدیریت فرآیند 504 Process Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید اول دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…
12
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
رفتار سازمانی
12%
تخفیف

رفتار سازمانی 505 Organizational Behavior

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
12%
تخفیف

مدیریت منابع انسانی 506 Human Resources Management

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
مهارت های مدیریت
12%
تخفیف

مهارت های مدیریت 507 Management Skills

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
85,000 تومان 75,000 تومان
دوره عمر سازمان
12%
تخفیف

دوره عمر سازمان 508 Corporate Lifecycle

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان 75,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره بخش ۱…
8
85,000 تومان 75,000 تومان

مدیریت بحران 509 Crisis Management

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
2
290,000 تومان

مدیریت ریسک 510 Risk Management

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره ویدئو 2:27:23…
1
290,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت تحول 511 Change Management

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
2
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان

نوآوری 512 Innovation

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی فیلم دوره فیلم دوره ویدئو 2:27:23…
0
290,000 تومان
17%
تخفیف

تصمیم گیری 513 Decision Making

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره آذر 99 فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می…
2
1,800,000 تومان 1,500,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها 514 Systems & Methods Analysis

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
4
290,000 تومان

عارضه یابی سازمانی 515 Organization Diagnosis

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
هدف یادگیری :   سرفصل های اصلی: اسلاید دوره اسلاید دوره فایل pdf خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
1
290,000 تومان